EUROTOUR 2019

EUROTOUR 2019

E U R O T O U R

Candela Adrogué Porrez

Podróż  mojego   życia

 

 

 • Jak było i jak to zrobiliśmy?

Wyjazd w euro był 18-dniową podróż przez Europę, podróżując po odległych miastach i krajach, testując nowe jedzenie, poznając nowe kultury i sposoby życia przez krótki, ale wystarczający czas. Odwiedzamy duże kraje, takie jak Włochy, do bardzo małych, takich jak Monaco.

Cała ta podróż nie mogłaby być możliwa bez sponsorowania i poświęcenia polskich Rotarian, ponieważ byli oni odpowiedzialni za organizowanie z najdrobniejszych szczegółów podróży.

Początek podróży

Z Kielc do Poznania autobus zbierał ponad 50 uczestników , aby uruchomić Eurotour

 

Amsterdam: Netherlands , pierwszy przystanek

 • Zielony kraj

Z marihuaną, grzybami halucynogennymi i legalną prostytucją, Amsterdam jest oczywiście bardzo znanym miastem na całym świecie, znanym przez wielu ludzi, ale bycie tam i oglądanie go na własne oczy jest czymś zupełnie innym i znacznie lepszym.

 

Francja: Drugi Przystanek

 • Paryż

Dzień 1

Pierwszego dnia w Paryżu odwiedziliśmy wzgórze Montmartre, bazylikę sacre-caeur, pałac dutertre, łuk triumfalny i pałac concorde, większość z tych miejsc, które odwiedziliśmy pieszo, ale niektóre w autobusie gdzie obserwujemy je z komfortu naszych miejsc.

Dzień 2

Bez wątpienia ten dzień był jednym z najbardziej oczekiwanych ze względu na miejsca, które odwiedzimy …

  • EIFFEL TOWER
  • LE LOUVRE
  • NOTRE DAME Catedral

Miejsca bez wątpienia szalone od jednego, w którym jestem całkowicie zakochany.

 • Francuskie zamki i pałace
  • Versailles
  • Carcassonne
  • Chambord
 • Cannes

Kto nie słyszał ani nie widział „Festival of Cannes”, w porównaniu do Oskarów, ten francuski festiwal ma duży impet w świecie kina, ponieważ ujawnia przyszłe hity.

 

Barcelona: Hiszpania , trzeci  przystanek

 • Camp nou & flamenco

Pierwszego dnia w Hiszpanii poszliśmy na stadion FC Barcelona, gdzie bioniczna pchła i wiele legend piłki nożnej grało i tworzyło historię. Po południu oglądaliśmy prywatny pokaz flamenco.

 • Antonio Gaudí

Barcelona, oprócz jednego z najbardziej znanych klubów piłkarskich na świecie, ma także niesamowitego artystę i architekta Gaudiego, znanego na całym świecie z pięknych budynków, które pozostawił po sobie jako dziedzictwo. Struktury, które widzieliśmy na własne oczy.

 • La sagrada familia

Niestety nie mogliśmy wejść do tego ogromnego dzieła sztuki, ale mogliśmy podziwiać go dookoła i zobaczyć go bliżej w sklepie z czekoladą, gdzie mieli replikę z czystej czekolady.

 

Monako: Czwarty przystanek

 • Kilka godzin w Monako

Chociaż byliśmy w Monako tylko przez 6 godzin, mogliśmy zobaczyć i poczuć życie pełne luksusów, które żyją w tym miejscu, w kasynach, ekskluzywnych domach towarowych i luksusowych samochodach, bez wątpienia, pozostawiając chęć zostania milionerem i żyć tam.

 

Włochy: Piąty i ostatni  przystanek

 • Tydzień we Włoszech

Ten piękny kraj dał nam zakwaterowanie na cały tydzień, a my mieliśmy okazję odwiedzić z małego miasteczka w Pizie do pływającego miasta Wenecja; Zjadłem tyle pizzy i lodów, ile pozwoliłby na to nasz żołądek.

 • Florencja

Dawna stolica Włoch i miejsce narodzin postaci takich jak Da Vinci i Dante; Ta stolica Toskanii była miejscem, którego nie sposób zapomnieć, zarówno ze względu na swoją historię, jak i piękne budowle i widoki.

 • Rzym

Obecna stolica Włoch, epickie miasto bitewne i niezapomniane, Rzym jest pamiętany za to, że ma wiele punktów i kościołów, oprócz ogromnego koloseum, które znajduje się tutaj, ma miejsce, które sprawia, że wracasz na wieki.

 

Watykan: zatrzymaj się w innym

Watykan, jeden z najmniejszych krajów na świecie, jest domem i rezydencją papieża, ponieważ jest tak mały, że zawiera wiele miejsc, które warto go obejrzeć; i jest to również jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie, nie można iść do Włoch bez pójścia do Watykanu i odwiedzenia prawdziwego papieża.

 • Pompeje , Neapol

„Co wydarzyło się w Pompejach, było tragedią, ale pozostawiło nam zamrożoną historię”.

 • Capri & werona

Capri, jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, ze względu na piękne plaże i widoki. Werona, miasto miłości, pamiętaj, aby dać początek legendzie o Rzymie i Julii, ponieważ ma wspaniałą historię, którą możemy zobaczyć osobiście.

 • Wenecja

Zalane miasto to miejsce pełne mostów i łodzi, które dają poczucie życia lub przebywania w oceanie przez cały czas, co jest częściowo prawdą, ponieważ woda, która płynie przez te alejki, pochodzi bezpośrednio z morza śródziemnomorski

Koniec podróży

Jak każdy początek ma swój koniec, ta piękna podróż po 18 dniach przebywania z miasta do miasta i życia z naszymi przyjaciółmi dobiegła końca. Zdecydowanie jest to doświadczenie, które w życiu nie będę mógł zapomnieć, i to nie tylko dla miejsc, ale dla ludzi, z którymi tam byłem, właśnie to sprawiło, że ta podróż była tak wyjątkowa.

 

 

 

 

 


E U R O T O U R

Candela Adrogué Porrez

Trip of a lifetime

 

 

 • How was and how we did it?

A trip in euro was an 18-day journey through Europe, traveling through distant cities and countries, testing new food, learning new cultures and ways of living for short but sufficient time. We visit large countries, such as Italy, to very small ones, such as Monaco.

The whole trip could not have been possible without the sponsorship and dedication of Polish Rotarians, because they were responsible for organizing the smallest details of the trip.

 

Beginning of the trip

From Kielce to Poznań, the bus collected over 50 exchangers to launch eurotour.

 

Amsterdam: Netherlands, first stop

 • Green Country

With marijuana, hallucinogenic mushrooms and legal prostitution, Amsterdam is of course a very famous city all over the world, known by many people, but being there and watching it with your own eyes is something completely different and much better.

 

France: Second stop

 • Paris

Day 1

On the first day in Paris, we visited the Montmartre hill, the sacre-caeur basilica, the dutertre palace, the triumphal arch and the concorde palace, most of the places we visited on foot, but some on the bus where we can observe them from the comfort of our places.

Day 2

Without a doubt, this day was one of the most anticipated because of the places we visit …

 • EIFFEL TOWER
 • LE LOUVRE
 • NOTRE DAME Catedral

A place without a doubt crazy from one in which I am completely in love.

 • French castles and palaces
 • Versailles
 • Carcassonne
 • Chambord
 • Cannes

Whoever has not heard or seen the „Festival of Cannes”, compared to the Oscars, this Italian festival has a big impact in the world of cinema, because it reveals future hits.

 

Barcelona: Spain, third stop

 • Camp nou & flamenco

On the first day in Spain we went to the FC Barcelona stadium, where a bionic flea and many football legends played and created history. In the afternoon we watched a private flamenco show.

 • Antonio Gaudí

Barcelona, ​​in addition to one of the most famous football clubs in the world, also has an amazing artist and architect Gaudi, known throughout the world for its beautiful buildings, which he left behind as a legacy. The structures that we saw with our own eyes.

 • La sagrada familia

Unfortunately, we could not enter this huge work of art, but we could admire it around and see it closer in the chocolate shop, where they had a replica of pure chocolate.

 

Monaco: fourth stop

 • Some hours in Monaco

Although we were in Monaco for only 6 hours, we could see and feel the life full of luxuries that live in this place, in casinos, exclusive department stores and luxury cars, without a doubt, leaving the desire to become a millionaire and live there.

 

Italy: Fifth stop and last

 • A week in italy

This beautiful country gave us accommodation for the whole week, and we had the opportunity to visit from a small town in Pisa to the floating city of Venice; I ate as much pizza and ice cream as our stomach would allow.

 • Florencia

The former capital of Italy and the birthplace of figures such as Da Vinci and Dante; This capital of Tuscany was a place that can not be forgotten, both because of its history and beautiful buildings and views.

 • Rome

The current capital of Italy, an epic battlefield and unforgettable, Rome is remembered for having many points and churches, in addition to the huge colosseum that is here, it has a place that makes you come back forever.

 

Vatican: a different kind of stop

The Vatican, one of the smallest countries in the world, is the home and residence of the Pope because it is so small that it contains many places worth seeing; and it is also one of the most visited places in the world, you can not go to Italy without going to the Vatican and visiting a real Pope.

 • Pompei, Napoles

„What happened in Pompeii was a tragedy, but it left us a frozen story.”

 • Capri & verona

Capri, one of the most beautiful places in the world, because of the beautiful beaches and views. Verona, the city of love, remember to give birth to the legend of Rome and Juliet, because it has a wonderful story that we can see in person.

 • Venice

Flooded city is a place full of bridges and boats that give the feeling of living or staying in the ocean all the time, which is partly true, because the water that flows through these alleys comes directly from the Mediterranean sea.

 

End of Trip

As every beginning has its end, this beautiful journey after 18 days of being from the city to the city and living with our friends has come to an end. It is definitely an experience that I will be able to forget in my life, and not only for places, but for the people with whom I was there, that’s what made this trip so special.

 

 

 

 

 

 


 

E U R O T O U R

Candela Adrogué Porrez

EL VIAJE DE MI VIDA

 

 

 • Como fue y como lo hicimos?

Un viaje en euros fue un viaje de 18 días a través de Europa, recorriendo ciudades y países distantes, probando nuevos alimentos, aprendiendo nuevas culturas y formas de vida por un tiempo corto pero suficiente. Visitamos países grandes, como Italia, a países muy pequeños, como Mónaco.

Todo el viaje no podría haber sido posible sin el patrocinio y la dedicación de los rotarios polacos, ya que fueron los responsables de organizar los detalles más pequeños del viaje.

 

El principio del Viaje

De Kielce a Poznań, el autobús recolectó más de 50 intercambiadores para lanzar eurotour.

 

Amsterdam: Países bajos, primera parada

 • País Verde

Con marihuana, hongos alucinógenos y prostitución legal, Ámsterdam es, por supuesto, una ciudad muy famosa en todo el mundo, conocida por muchas personas, pero estar allí y verla con sus propios ojos es algo completamente diferente y mucho mejor.

 

Francia: Segunda parada

 • Paris

Dia 1

El primer día en París, visitamos la colina de Montmartre, la basílica del sacre-caeur, el palacio holandés, el arco del triunfo y el palacio del concorde, la mayoría de los lugares que visitamos a pie, pero algunos en el autobús donde podemos observarlos. Desde la comodidad de nuestros lugares.

Dia 2

Sin lugar a dudas, este día fue uno de los más esperados por los lugares que visitamos …

 • EIFFEL TOWER
 • LE LOUVRE
 • NOTRE DAME Catedral

Un lugar sin lugar a dudas loco por aquel en el que estoy completamente enamorado.

 • Castillos y palacios franceses
 • Versailles
 • Carcassonne
 • Chambord
 • Cannes

Quien no haya escuchado o visto el „Festival de Cannes” en comparación con los Oscar, este festival italiano tiene un gran impacto en el mundo del cine, porque revela éxitos futuros.

 

Barcelona: España, tercera parada

 • Camp nou & flamenco

El primer día en España fuimos al estadio del FC Barcelona, ​​donde una pulga biónica y muchas leyendas del fútbol jugaron y crearon la historia. Por la tarde vimos un espectáculo flamenco privado.

 • Antonio Gaudí

Barcelona, ​​además de uno de los clubes de fútbol más famosos del mundo, también tiene un increíble artista y arquitecto, Gaudí, conocido en todo el mundo por sus hermosos edificios, que dejó como un legado. Las estructuras que vimos con nuestros propios ojos.

 • La sagrada familia

Desafortunadamente, no pudimos entrar en esta gran obra de arte, pero sí pudimos admirarla y verla más de cerca en la tienda de chocolates, donde tenían una réplica de chocolate puro.

 

Mónaco: cuarta parada

 • Unas cuantas horas en mónaco

Aunque estuvimos en Mónaco por solo 6 horas, pudimos ver y sentir la vida llena de lujos que viven en este lugar, en casinos, tiendas exclusivas y automóviles de lujo, sin duda, dejando el deseo de convertirse en millonario y vivir allí.

 

Italia: Quinta y última parada

 • Semana en Italia

Este hermoso país nos dio alojamiento durante toda la semana, y tuvimos la oportunidad de visitar desde un pequeño pueblo en Pisa a la ciudad flotante de Venecia; Comí tanta pizza y helado como lo permitía nuestro estómago.

 • Florencia

La antigua capital de Italia y el lugar de nacimiento de figuras como Da Vinci y Dante; Esta capital de la Toscana fue un lugar que no puede ser olvidado, tanto por su historia como por sus hermosos edificios y vistas.

 • Roma

La actual capital de Italia, un campo de batalla épico e inolvidable, Roma es recordada por tener muchos puntos e iglesias, además del enorme Coliseo que está aquí, tiene un lugar que te hace volver para siempre.

 

Vaticano: una parada diferente

El Vaticano, uno de los países más pequeños del mundo, es el hogar y la residencia del Papa porque es tan pequeño que contiene muchos lugares que vale la pena ver; Y también es uno de los lugares más visitados del mundo, no puedes ir a Italia sin ir al Vaticano y visitar a un verdadero Papa.

 • Pompeya, Nápoles

„Lo que sucedió en Pompeya fue una tragedia, pero nos dejó una historia congelada”.

 • Capri & verona

Capri, uno de los lugares más hermosos del mundo, debido a las hermosas playas y las vistas. Verona, la ciudad del amor, recuerda dar a luz a la leyenda de Roma y Julieta, porque tiene una historia maravillosa que podemos ver en persona.

 • Venecia

La ciudad inundada es un lugar lleno de puentes y botes que dan la sensación de vivir o permanecer en el océano todo el tiempo, lo cual es en parte cierto, porque el agua que fluye a través de estos callejones proviene directamente del mar Mediterráneo.

 

Final del Viaje

Como cada inicio tiene su final, este hermoso viaje después de 18 días de estar de la ciudad a la ciudad y vivir con nuestros amigos ha llegado a su fin. Definitivamente es una experiencia que podré olvidar en mi vida, y no solo por los lugares, sino por las personas con las que estuve allí, lo que hizo que este viaje fuera tan especial.

 

Zobacz też

Witajcie w domu!

Witajcie w domu!

  Witajcie w domu!   Program wymiany Rotary Youth Exchange 2018/19 możemy uznać za otwarty. Rozpoczęła się piękna podróż dla…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")